2.1. Призначення і завдання виробничих підприємств водопостачання і каналізації населених пунктів.

2.1.1. Технічна експлуатація систем водопостачання та каналізації здійснюється виробниками згідно із Законами України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про охорону праці" ( 2964-12 ), Водним кодексом України ( 213/95-ВР ), відповідними розділами Будівельних норм і правил. Санітарних правил і норм, Державними стандартами, міжвідомчими та відомчими нормативами і керівними документами галузі водопостачання та каналізації та іншими нормативними документами.

2.1.2. Системи водопостачання населених пунктів призначено для добування, виробництва і транспортування споживачам питної води. Якість питної води повинна відповідати вимогам ГОСТу 2874-82. Питна вода відпускається для задоволення потреб населення, комунально-побутових підприємств, міського господарства, а також господарсько-питних потреб промислових підприємств та для гасіння пожеж.

2.1.3. Відпуск питної води із систем водопостачання населених пунктів на потреби, не вказані в п.2.1.2 цих Правил, дозволяється тільки у разі наявності погодженого та затвердженого у встановленому порядку проекту водопостачання, розробленого з урахуванням вимог Водного кодексу України ( 213/95-ВР ), СНиП 2.04.02-84 та інших чинних нормативних документів.

2.1.4. Системи каналізації населених пунктів призначено для приймання, відводу і очистки вод з метою їх подальшого використання в народному господарстві чи випуску до водойм. До систем каналізації населених місць належить приймати стічні води від населення та стічні води від установ, комунально-побутових і промислових підприємств, які за якістю і режимом скиду відповідають вимогам місцевих Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну каналізацію міста (селища), затверджених місцевими органами виконавчої влади.

Якість очистки стічних вод, що випускаються у водойму, повинна відповідати вимогам Правил охорони поверхневих вод, затверджених Держкомприроди СРСР 21.02.91 та Санітарних правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення, затверджених міністерством охорони здоров'я СРСР 04.07.88, дозволу на спеціальне водокористування, затвердженому гранично допустимому скиду або ліміту скидів забруднюючих речовин, а тих, що використовують в народному господарстві, - вимогам споживачів, погодженим з місцевими органами державного санітарного нагляду України.

2.1.5. Приймання виробничих стічних вод у системи каналізації населених пунктів дозволяється лише у разі наявності погодженого і затвердженого у встановленому порядку проекту, розробленого з урахуванням вимог Водного кодексу Української РСР, СНиП 2.04.03-85, Правил охорони поверхневих вод, Санітарних правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення, інших чинних нормативних документів.

2.1.6. Технічна експлуатація систем водопостачання та каналізації повинна забезпечувати безперебійну і надійну роботу всіх споруд при високих техніко-економічних і якісних показниках з урахуванням вимог охорони водойм від забруднення стічними водами і раціонального використання водних ресурсів.

2.1.7. Для забезпечення безперебійної і економічної роботи систем водопостачання і каналізації необхідні:

 • сучасне метрологічне забезпечення вимірювань витрати та кількості питної води і стічних вод, яка включає до себе відповідні засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), так і методики виконання вимірювань (далі - МВВ);
 • висококваліфікований технічний персонал, який виконує вимоги посадових інструкцій, правил технічної експлуатації та охорони праці;
 • контроль і аналіз умов роботи, що склались, в першу чергу - економічних;
 • організація раціональних режимів експлуатації мереж і споруд, які забезпечують удосконалення та інтенсифікацію їх роботи, максимальне використання резервів, впровадження прогресивної технології на основі сучасних досягнень науки і техніки;
 • механізація і автоматизація виробничих процесів, проведення заходів для зменшення втрат води, ресурсів і матеріалів;
 • профілактичний огляд і планово-попереджувальний ремонт мереж і споруд, їх елементів і устаткування;
 • постійний контроль за якістю і кількістю стічних вод, що скидають підприємства у комунальну каналізацію;
 • постійний контроль за рибозахисними пристроями;
 • постійний контроль за якістю і кількістю питної води, що подається у водопровідну мережу та реалізується абонентам;
 • постійний контроль за якістю та кількістю очищених стічних вод, які скидаються у водні об'єкти;
 • вжиття заходів щодо попередження, вчасного виявлення і ліквідації аварій;
 • систематична реєстрація і аналіз причин порушень в роботі і аварій.

2.1.8. Для забезпечення якісної, безперебійної і економічної роботи керівництво виробника зобов'язане:

 • керуватися чинним законодавством України;
 • вимагати від персоналу безумовного виконання своїх обов'язків і розпоряджень адміністрації, не залишати без уваги і дисциплінарних заходів впливу факти порушення виробничої і трудової дисципліни;
 • ЗВТ, які використовуються при вимірюванні витрати та кількості питної води і стічних вод, повинні бути занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, або пройти державну метрологічну атестацію. ЗВТ, що перебувають в експлуатації, повинні бути повірені, методики виконання вимірювань повинні бути атестовані відповідно до чинного законодавства;
 • підвищувати кваліфікацію експлуатаційного персоналу в інститутах та на факультетах підвищення кваліфікації, шляхом організації технічного навчання на підприємстві, обміну передовим досвідом тощо;
 • аналізувати та обговорювати причини порушень і аварій на мережах і спорудах, розглядати заходи щодо їх ліквідації за участю експлуатаційного персоналу та ремонтних бригад;
 • проводити з експлуатаційним персоналом заняття з виявлення, локалізації та ліквідації найхарактерніших аварій;
 • періодично перевіряти знання правил експлуатації і техніки безпеки робітниками і інженерно-технічним персоналом;
 • організовувати належну охорону споруд і майна виробника.

2.1.9. До функцій виробника входять:

 • адміністративно-господарське і технічне керівництво усіма підрозділами і підприємствами, що перебувають у його віданні;
 • розробка планів організаційно-технічних заходів з підвищення надійності, економічності та якості водопостачання і водовідведення, а також систематичний контроль за їх виконанням;
 • постійний контроль за якістю питної води згідно з ГОСТом 2874-82 "Вода питна", санітарно-технічним станом водопровідних споруд і мереж та за розподілом води між споживачами в системі водопостачання;
 • технічний контроль і нагляд за раціональним використанням води споживачам, облік кількості води, що споживається і скидається в каналізацію;
 • застосування санкцій до споживачів, що допускають понаднормативне водоспоживання, втрати і нераціональне використання води;
 • розробка заходів запобігання аваріям і браку в роботі, поліпшення техніки безпеки і охорони праці, облік випадків травматизму і аварій;
 • навчання і підвищення кваліфікації персоналу;
 • розробка планів ремонту споруд і устаткування згідно із системою планово-попереджувального ремонту (ППР);
 • забезпечення експлуатаційних підрозділів технічною і робочою документацією, необхідними матеріалами, запасними частинами, механізмами, спецодягом, інструментами тощо;
 • укладання договорів із споживачами на відпуск води і приймання стічних вод;
 • розробка тарифів на послуги водопостачання і каналізації та стягнення плати із споживачів згідно із затвердженими у встановленому законодавством порядку тарифами і укладеними договорами;
 • видача дозволів і технічних умов на приєднання до систем водопостачання і каналізації житлових і громадських будинків, промислових і комунально-побутових підприємств, погодження проектів водопостачання і каналізації окремих об'єктів;
 • технічний нагляд за будівельно-монтажними роботами з будівництва мереж і споруд;
 • технічне приймання в експлуатацію нових і реконструйованих споруд, комунікацій, устаткування;
 • зберігання технічної документації (матеріалів розвідувальних робіт, проектів, виконавчих креслень, актів і т.п.);
 • проведення паспортизації та інвентаризації споруд, комунікацій та устаткування, що перебувають на його балансі;
 • розробка експлуатаційних та посадових інструкцій, оперативних схем управління, диспетчеризації і т.п.;
 • контроль якості і кількості виробничих стічних вод, що скидаються в міську каналізацію, а також якості локальної очистки на відомчих спорудах;
 • первинний облік вод, що забираються з водних об'єктів і скидаються до них, за формами і в строки, погоджені з місцевими органами Мінекоприроди України, а також розрахунки за водокористування;
 • розрахунок і вчасне внесення платежів за забруднення навколишнього природного середовища;
 • розробка завдань на реконструкцію та розвиток споруд і комунікацій, затвердження і видача технічних завдань і технічних умов, контроль за проектуванням нових та тих, що реконструюються, споруд;
 • отримання дозволу на спецводокористування із затвердженими нормативами гранично допустимих скидів (надалі - ГДС), забезпечення виконання заходів щодо досягнення ГДС, контроль за якістю води водоприймача вище та нижче місця скиду стічних вод;
 • звітність за формами Міністерства статистики України, а також за формою 2ТП-водгосп Держводгоспу України та органів Мінекобезпеки України;
 • збір та безстрокове зберігання первинних даних про концентрацію забруднень у питній воді, стічних водах підприємств, а також на вході і випуску стічних вод з очисних споруд міської каналізації (згідно з Положенням про державний моніторинг навколишнього природного середовища);
 • проведення єдиної технічної політики з питань забезпечення якості води і відповідного санітарно-технічного стану відомчих систем водопостачання і каналізації;
 • забезпечення єдності вимірювань у системі водопостачання і каналізації. Надання абонентам допомоги в придбанні, монтажу та повірці обліку води та контроль за цими приладами;
 • забезпечення проведення технологічних та енергоаудитів;
 • забезпечення виконання заходів щодо доведення якості питної води, яка тимчасово подається споживачам з відхиленням від вимог нормативних документів (постачання питної води на підставі дозволу на тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних стандартів), до вимог ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством";
 • здійснення перегляду схем водопостачання та розроблення водогосподарських балансів;
 • зменшення витоків та втрат питної водні;
 • розроблення технологічних регламентів роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;
 • здійснення технічного переоснащення та заміни зношених основних фондів, підвищення надійності систем водопостачання шляхом впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання для очистки води.

2.1.10. Для вирішення проблем, пов'язаних з надійним забезпеченням потреб у воді пожежної охорони міста, виробники разом з органами пожежної охорони розробляють плани взаємодії.

2.1.11. У разі виникнення аварій на спорудах, мережах, устаткуванні систем водопостачання і каналізації виробник повинен негайно вжити заходів для їх швидкого виявлення, локалізації та повної ліквідації.

2.1.12. Про аварії та відключення на мережах систем водопостачання виробник повинен негайно сповістити місцеві органи пожежної охорони, а про аварії на каналізаційній мережі - територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності. Про всі аварії виробник повинен також сповіщати місцеві органи Державного санітарного нагляду.

2.2. Обслуговуючий персонал і його підготовка.

2.2.1. Склад, чисельність і кваліфікація обслуговуючого персоналу визначається виробником залежно від потужності та ступеня складності споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів роботи з обслуговування і ремонту діючих мереж і споруд. При визначенні чисельності обслуговуючого персоналу рекомендується використовувати Нормативи чисельності робітників, зайнятих на роботах по експлуатації мереж, споруд і насосних станцій водопроводу і каналізації, затверджені Головою Держжитлокомунгоспу України 19 грудня 1991 року.

2.2.2. На підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства діють такі форми навчання робітників:

 • виробничо-технічні курси;
 • курси навчання суміжним професіям;
 • курси цільового навчання;
 • школи з вивчення передового досвіду праці та інші форми навчання.

Навчання з робітничих професій може здійснюватися лише при наявності програмно-методичного та кадрового забезпечення, а також відповідної учбово-технічної бази (учбово-технічних кабінетів, лабораторій, тренувальних майданчиків, у т.ч. з охорони праці тощо).

2.2.3. Особи, що приймаються на роботу, пов'язану з безпосереднім обслуговуванням, ремонтом, випробуванням і налагодженням роботи споруд, комунікацій, устаткування, обов'язково проходять медичне обстеження на відповідність стану їхнього здоров'я вимогам до даної професії, а потім періодичні огляди згідно з Інструкцією по проведенню обов'язкових попередніх і періодичних медичних оглядів, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України.

2.2.4. При призначенні фахівців на посади спеціалістів слід користуватися вимогами Кваліфікаційного довідника посад службовців.

2.2.5. До призначення на самостійну роботу чи у разі переведення на іншу роботу (посаду) робітники виробника зобов'язані пройти:

 • спеціальну фахову підготовку;
 • інструктаж на робочому місці;
 • перевірку знань цих Правил, виробничих і посадових інструкцій, правил з охорони праці згідно з Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 N 30 ( z0095-94 ).

Для працівників, що обслуговують електроустановки, обов'язкове знання Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.

Для працівників, що обслуговують хлорне господарство та хлораторні установки, обов'язкове знання Правил безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та використанні хлору ПБХ-93, затверджених Держнаглядохоронпраці України наказом від 29.10.93 N 105.

2.2.6. Первинній перевірці знань підлягає увесь персонал виробника до керівних та інженерно-технічних працівників включно.

Перевірку в процесі роботи здійснюють у строки, встановлені керівником підприємства.

Затвердження на посадах працівників підприємства провадиться згідно з Кодексом законів про працю України ( 322-08 ) після перевірки знань цих Правил і робочих інструкцій, а також затверджених Держнаглядохоронпраці України Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопровідно-каналізаційного господарства.

2.2.7. Чергову періодичну перевірку знань робітників провадять щорічно, інженерно-технічного персоналу - один раз на 3 роки.

2.2.8. Працівники, що порушують ці Правила, правила техніки безпеки чи виробничі інструкції, підлягають позачерговій перевірці знань, обсяг і строки проведення якої встановлює керівник підприємства.

2.2.9. Перевірку знань здійснює кваліфікаційна комісія, що призначається керівником підприємства, в кількості на менше трьох осіб. Кваліфікаційна комісія створюється згідно з Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затвердженим Держнаглядохоронпраці України наказом від 04.04.94 N 30 ( z0095-94 ).

2.2.10. Працівникам, які під час чергової перевірки знань отримали незадовільну оцінку, призначають повторну перевірку не пізніше ніж через місяць. Працівник, що вдруге отримав незадовільну оцінку, працевлаштовується згідно з чинним законодавством.

2.2.11. Кожному працівникові, що успішно витримав первинну перевірку знань, видають посвідчення. Працівники, зайняті на роботах з обслуговування електроустановок, одержують спеціальне посвідчення про присвоєння кваліфікаційної групи згідно з правилами техніки безпеки.

2.2.12. Систематичну підготовку персоналу організують і особисто контролюють керівник і головний інженер виробника.

2.3. Обов'язки чергового персоналу.

2.3.1. Обов'язки чергового персоналу визначаються посадовими інструкціями.

2.3.2. Черговий персонал відповідає за правильне обслуговування і безперебійну роботу споруд та устаткування, а також за санітарний стан дільниці, яку він обслуговує.

2.3.3. Під час чергування персонал зобов'язаний:

 • забезпечувати найбільш економічний і надійний режим роботи споруд і устаткування згідно з графіками, технологічними регламентами, інструкціями і оперативними розпорядженнями;
 • виконувати розпорядження чергового вищого рівня (диспетчера) негайно і безсуперечно;
 • систематично проводити обхід і огляд споруд і устаткування;
 • вести контроль за роботою споруд і устаткування за показниками контрольно-вимірювальних приладів;
 • вчасно записувати до журналів експлуатації показники роботи споруд і устаткування, а також результати обходів і оглядів;
 • доповідати черговому вищого рівня про всі відхилення від заданих режимів роботи споруд і устаткування;
 • неухильно виконувати і вимагати виконання іншими працівниками встановлених на даній дільниці правил і інструкцій;
 • не допускати на свою дільницю сторонніх осіб без спеціальних перепусток чи дозволу адміністрації;
 • дбати про збереження майна підприємства, яке перебуває на дільниці.

2.3.4. У разі виникнення аварії черговий персонал зобов'язаний:

 • негайно доповісти про аварію черговому вищого рівня чи диспетчеру;
 • вжити заходів до ліквідації аварії згідно з посадовою інструкцією;
 • у подальшому керуватися посадовою інструкцією і вказівками чергового вищого рівня, диспетчера, адміністрації.

2.3.5. Черговий персонал повинен приймати і здавати зміну згідно з технологічними інструкціями даного об'єкта. Під час приймання зміни черговий зобов'язаний:

 • ознайомитись із записами і розпорядженнями за час, який пройшов з його попереднього чергування;
 • ознайомитись із станом і режимом роботи споруд і устаткування на своїй дільниці шляхом особистого огляду в обсязі, встановленому посадовою інструкцією;
 • перевірити наявність інструментів, запасу мастильних, обтиральних та інших, необхідних для експлуатації матеріалів, прийняти ключі від приміщень, журнали та відомості;
 • переконатися в справності усіх протипожежних засобів, засобів аварійного освітлення, зв'язку, перевірити точність показань годинника;
 • оформити приймання і здачу зміни записами в журналі чи відомості за підписами осіб, які приймають і здають зміну;
 • доповісти черговому вищого рівня про прийняття чергування та про недоліки, помічені під час приймання зміни.

2.3.6. Приймання і здача зміни під час ліквідації аварій чи в період відповідальних переключень, при несправному устаткуванні чи недостатньому забезпеченні експлуатаційними матеріалами забороняються. Порядок приймання і здачі зміни в таких випадках вирішується адміністрацією.

2.3.7. Покидати чергування без здачі зміни забороняється. У разі відсутності персоналу наступної зміни черговий зобов'язаний доповісти про це черговому вищого рівня чи адміністрації і продовжувати виконувати свої обов'язки до особливого розпорядження.

2.4. Обов'язки інженерно-технічного персоналу.

2.4.1. Інженерно-технічний персонал підрозділів виробника зобов'язаний:

 • виконувати посадові інструкції;
 • керувати роботою виробничого і ремонтного персоналу;
 • забезпечувати робочі місця посадовими та експлуатаційними інструкціями, правилами охорони праці, технологічними регламентами, вказівками щодо запобігання аварій, інструкціями про заходи пожежної безпеки та цивільної оборони згідно із встановленими законоположеннями і знайомити з ними кожного робітника;
 • контролювати задані режими роботи споруд і устаткування;
 • складати дефектні відомості з поточного і капітального ремонту будинків, споруд, устаткування, графіки виконання робіт і забезпечувати їх виконання;
 • оформлювати заявки на матеріали, устаткування, запасні частини і т.ін.;
 • слідкувати за веденням журналів і відомостей обліку роботи споруд і устаткування, наявністю паспортів та іншої технічної документації, вчасно фіксувати у цих документах зміни, що сталися в процесі експлуатації, вести журнали ПОД 11,12;
 • складати звіти про роботу споруд і устаткування;
 • вивчати роботу окремих споруд, установок, обладнання і умов праці, вносити пропозиції щодо впровадження нової техніки, удосконалення технологічних процесів, поліпшення конструкцій споруд, устаткування, організації робочих місць тощо;
 • проводити технічне навчання з метою підвищення кваліфікації персоналу;
 • проводити заняття та інструктажі з обслуговуючим персоналом з охорони праці, постійно контролювати виконання ним правил техніки безпеки.

2.5. Відповідальність за виконання правил технічної експлуатації.

2.5.1. Знання і виконання цих Правил в обсязі, який необхідний для даної посади, є обов'язковим для всіх працівників виробника.

2.5.2. Працівники, які порушили ці Правила, несуть відповідальність у встановленому Законодавством України порядку.

2.5.3. Аварії, брак і порушення в роботі споруд, комунікацій, устаткування ретельно розслідуються для встановлення причин і винних осіб.

Обов'язково розслідуються усі випадки псування і несправності споруд і устаткування, які мали місце в період пускових випробувань до їх приймання в експлуатацію.

2.5.4. За аварії і брак в роботі несуть відповідальність:

 • працівники, які безпосередньо обслуговують споруди, комунікації, устаткування, - за аварію і брак, які виникли з їх вини, а також за некваліфіковані дії під час ліквідації аварії на їхній ділянці;
 • працівники, що проводили ремонт устаткування, - за аварію і брак, які виникли через низьку якість ремонту, а інженерно-технічні працівники - за аварії і брак в роботі через невчасне проведення ремонту з їх вини;
 • начальники та інженерно-технічні працівники виробничих підрозділів, підприємств, служб - за аварії і брак, які виникли з їх вини чи з вини їхніх підлеглих;
 • керівник виробника і головний інженер - за аварії, які виникли на підприємстві, за відповідність якості питної води вимогам ГОСТу 2874-82, аварійне обмеження водопостачання споживачів, невідповідність якості очищених стічних вод проектним показникам тощо.

За відсутність дозволу на спецводокористування та затверджених нормативів ГДС, за невчасне виконання заходів щодо досягнення ГДС та умов дозволу на спецводокористування, а також видачу технічних умов на підключення до перевантажених очисних споруд відповідальність несуть керівник виробника і головний інженер.

2.5.5. За неоповіщення чи невчасне оповіщення місцевих органів державного санітарного нагляду і державного пожежного нагляду, а також територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності про аварії на мережах і в системах водопостачання і каналізації згідно з п.2.1.11 цих Правил відповідальність несе керівництво виробника чи працівники, на яких цю функцію покладено наказом по підприємству.

2.5.6. Керівник виробника повинен пред'являти постачальникам акти-рекламації на кожний випадок пошкодження устаткування, механізмів, трубопроводів, які виникли з вини заводів-виготовлювачів, проектних або будівельно-монтажних організацій.

2.6. Технічна документація.

2.6.1. Для експлуатації і оперативного технічного управління роботою системи водопостачання і каналізації необхідно забезпечити постійне зберігання в комплектному вигляді технічної, експлуатаційної і виконавчої документації, а також матеріалів інвентаризації та паспортизації.

2.6.2. Оригінали документів повинні зберігатися в архіві виробника або підвідомчих підрозділів.

2.6.3. В підрозділах і службах виробника повинні зберігатися копії документів, необхідних для повсякденного використання під час експлуатації споруд, устаткування і комунікацій.

2.6.4. Працівники технічного відділу і підрозділів виробника зобов'язані вчасно вносити в документацію зміни конструкцій, схем і умов експлуатації споруд, устаткування і комунікацій.

Зміни вносять одразу після оформлення актів приймання і пуску а експлуатацію споруд і устаткування, що реконструювалися.

2.6.5. Вся документація (схеми і креслення) і внесені до неї зміни повинні оформлюватися згідно з чинною інструкцією із складання, оформлення і зберігання креслень.

2.6.6. Постійному зберіганню в архіві виробника підлягають:

 • повні комплекти затверджених проектів на будівництво (реконструкцію) систем водопостачання та водовідведення з усіма додатками, у т.ч. проекти зон санітарної охорони;
 • робочі креслення і виконавча документація на будівництво (реконструкцію) будинків, споруд, устаткування, комунікацій і т.ін.;
 • оперативні схеми систем водопостачання і каналізації міста чи його районів з розташуванням всіх споруд, основних комунікацій, засобів регулювання, автоматизації і диспетчеризації в масштабі 1:5000 (1:10000). На схемі повинна бути сітка з вказівкою номерів планшетів:
 • планшети в масштабі 1:2000, зроблені на геодезичній підоснові тушшю, розміром 50x50 см (1 км2).
  На планшетах повинні бути нанесені усі будівлі, підземні комунікації та споруди на них.
 • На комунікаціях систем водопостачання та каналізації повинні вказуватися діаметр, довжина, матеріал та рік прокладання труб; повне обладнання і номери колодязів (камер) з геодезичними відмітками грунту, труби чи лотка; пожежні гідранти; аварійні випуски; абонентські приєднання та їх реєстраційні номери; акти приймання споруд, комунікацій і обладнання в експлуатацію з долученням таких документів:
  1. актів на заховані роботи на устрій фундаментів, упорів, ущільнення грунту, ізоляції та т.ін.;
  2. сертифікатів і паспортів на труби, обладнання, конструкції чи документів, що їх замінюють;
  3. відомостей випробувань бетонних кубиків на міцність, якщо застосовувався товарний бетон;
  4. актів санітарної обробки магістралей і споруд;
  5. зварювальної стрічки з вказівкою прізвища зварника і номера його посвідчення;
  6. актів гідравлічних випробувань комунікацій і споруд на міцність та герметичність;
  7. актів про ефект дії випусків;
  8. виконавчих креслень, погоджених з управлінням (відділом) підземних споруд та іншими зацікавленими організаціями;
  9. відомостей порушень (відступів), погоджених з проектною організацією, замовником та іншими зацікавленими організаціями;
  10. відомостей недоробок і строків їх ліквідації;
  11. гарантійних паспортів будівельної організації на об'єкт із зазначенням строку відповідальності будівельної організації за заховані дефекти;
  12. журналу виконання робіт;
 • дозволи на спецводокористування та ГДС;
 • акти відведення ділянок під споруди водопроводу і каналізації;
 • повний комплект паспортів та інструкцій заводів-виготовлювачів на устаткування, агрегати, механізми, контрольно-вимірювальні прилади, що перебувають в експлуатації;
 • повний комплект технічних паспортів (карт) на споруди, устаткування, комунікації, агрегати, підйомно-транспортне устаткування і т.ін.
  Паспорт (картка) виробу повинен містити:
  1. найменування заводу-виготовлювача і рік виготовлення виробу;
  2. заводський та інвентарний (місцевий) номери;
  3. рік початку експлуатації;
  4. групу та шифр за номенклатурою основних фондів, затвердженою Міністерством статистики України;
  5. технічну характеристику, розроблену на основі даних заводу-виготовлювача;
  6. акти заводських випробувань;
  7. дані експлуатаційних випробувань;
  8. акти і дані ревізії та ремонту, а також протоколи післяремонтних випробувань;
  9. акти аварій і аналіз їх причин;
  10. дані технічної статистики про час роботи агрегату і т.ін.;
  11. монтажні схеми устаткування;
  12. монтажні схеми автоматизації агрегату;
  13. перелік запасних частин;
  14. величини бічних і вертикальних зазорів у підшипниках, а також зазорів в ущільнюючих кільцях і втулках;
  15. дані про балансову вартість;
 • річні технічні звіти з експлуатації систем водопостачання та каналізації в цілому і окремих споруд;
 • Правила технічної експлуатації систем водопостачання і каналізації населених пунктів України, Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопровідно-каналізаційного господарства, Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України, Правила охорони поверхневих вод, Державні будівельні норми, Санітарні правила і норми, державні стандарти, технічні умови та інші нормативні та керівні документи, що регламентують правила проектування, будівництва, експлуатації та користування системами водопостачання і каналізації;
 • повний комплект посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці, експлуатації та ліквідації аварій.

2.7. Інструкції.

2.7.1. Експлуатація всіх споруд і устаткування здійснюється згідно з посадовими і експлуатаційними інструкціями, які розробляють підрозділи (служби) виробника на основі цих Правил, інших керівних документів, інструкцій заводів-виготовлювачів з урахуванням місцевих умов.

2.7.2. В інструкціях з експлуатації повинні бути чітко зазначені:

 • призначення та характеристика споруди (обладнання), технологічна схема з кількісними і якісними показниками процесу;
 • склад і технічні характеристики основного та допоміжного обладнання;
 • послідовність операцій пуску, зупинки і здійснення технологічних процесів;
 • порядок обслуговування споруд і устаткування в експлуатаційному режимі, а також у разі його порушень;
 • порядок технологічного контролю роботи споруд, належні параметри та умови ефективної роботи;
 • порядок і строки проведення оглядів, ревізій та ремонтів споруд і устаткування;
 • заходи щодо запобігання аварій, а також дії персоналу у разі їх виникнення і ліквідації;
 • заходи з охорони праці;
 • персональна відповідальність за виконання операцій, передбачених інструкціями з обслуговування і ремонту устаткування;
 • перелік посадових осіб, для яких знання інструкції обов'язкове;
 • термін перегляду, затвердження і введення в дію.

2.7.3. Посадові інструкції розробляються для кожної посади і встановлюють вимоги, права та обов'язки щодо експлуатаційного персоналу, необхідні і достатні для забезпечення роботи споруди (обладнання) згідно з експлуатаційними інструкціями та інструкціями з охорони праці та протипожежної безпеки, і затверджуються керівництвом виробника або виробничого підрозділу.

 • В посадових інструкціях повинні бути вказані:
 • повна назва інструкції та коло осіб, на яких вона поширюється;
 • перелік посадових осіб, які повинні знати і виконувати інструкцію;
 • визначення вимог до осіб (вік, освіта, стан здоров'я), які можуть займати цю посаду;
 • виробничі обов'язки;
 • чітке визначення взаємовідносин з суміжними службами, підпорядкування, виробничої дисципліни;
 • перелік нормативно-технічної документації, знання якої необхідне;
 • обсяг професійних знань щодо експлуатації та особистої безпеки;
 • визначення прав посадової особи;
 • термін перегляду, затвердження та введення в дію.

2.7.4. Інструкції повинні переглядатися у разі зміни умов і режимів експлуатації, схем, технології і устаткування, а також внесення змін до нормативних документів, але не рідше одного разу за три роки.

Всі суттєві зміни і доповнення слід негайно вносити до чинних інструкцій і доводити до відома працівників, для яких знання цих інструкцій є обов'язковим.

Після внесення змін і доповнень інструкції затверджує керівництво виробника або виробничого підрозділу (служби).

2.8. Технічна звітність.

2.8.1. Підрозділи і служби виробника зобов'язані складати технічні звіти за встановленою формою. Періодичність і форма звітності залежить від місцевих умов встановлюються адміністрацією виробника.

2.8.2. Технічні звіти повинні містити основні показники роботи споруд, устаткування, комунікацій. Технічний звіт супроводжується запискою з аналізом роботи споруд і устаткування за звітний період. У записці слід зазначити досягнення і недоліки в експлуатації, результати роботи над вдосконаленням споруд, технології і впровадженням нових схем, технологій, устаткування тощо.

2.8.3. На підставі поточних звітів підрозділи і служби складають річні звіти, що містять дані про основні етапи роботи підрозділу (служби) за рік.

Річні звіти є основою для розробки перспективних планів розвитку систем водопостачання і каналізації, вдосконалення їх експлуатації, поліпшення обслуговування населення і підвищення техніко-економічних показників роботи.

2.8.4. Строки зберігання звітної документації:

 • журналів експлуатації - 2 роки;
 • зведених відомостей, діаграм приладів - 3 роки;
 • поточних і квартальних звітів - 3 роки;
 • річних звітів - постійно.

2.9. Планово-попереджувальний ремонт.

2.9.1. Система планово-попереджувальних ремонтів (ППР) споруд і устаткування виробника включає в себе організаційно-технічні заходи нагляду і догляду за спорудами і всіма видами ремонту, які здійснюються періодично за заздалегідь розробленим планом.

2.9.2. Метою ППР є попередження передчасного зносу споруд і устаткування, запобігання аварій, забезпечення безперебійної роботи споруд і устаткування при високих якісних і техніко-економічних показниках.

2.9.3. Огляди споруд і устаткування повинні проводитись періодично, за затвердженим керівництвом календарним планом.

2.9.4. На основі даних цих оглядів і профілактичного обслуговування складаються дефектні відомості, розробляється проектно-кошторисна документація і проводяться поточний і капітальний ремонти.

2.9.5. Дефектну відомість і журнал оглядів і ремонтів устаткування, споруд та будівель складають за формами, наведеними в таблицях 2.1 і 2.2 Положення про проведення планово-попереджувального ремонту на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства (1990) і Положення про проведення планово-попереджувального ремонту промислових будівель та споруд.

Чинність цих Положень стосовно вказаних в них міжремонтних строків не поширюється на споруди, розташовані в районах підвищеної сейсмічності, з просадними грунтами та на територіях гірничних виробок.

2.9.7. Поточний ремонт виконують за рахунок експлуатаційних витрат, включають до техпромфінплану виробника і здійснюють силами ремонтних підрозділів чи експлуатаційного персоналу.

2.9.8. Капітальний ремонт виконують силами ремонтно-будівельних організацій (підрядним способом) чи ремонтних бригад виробника (господарським способом).

2.9.9. Впровадження систем ППР входить до обов'язків керівника виробника.

2.9.10. Керівництво проведенням ППР покладається на головного інженера виробника.

2.9.11. Безпосередньо за проведення ППР на об'єктах виробника відповідають начальники відповідних служб і підрозділів.

2.9.12. На працівників, відповідальних за проведення ППР, покладається виконання таких робіт:

 • розробка планів капітального ремонту і графіків оглядів поточного і капітального ремонтів;
 • організація технічного інструктажу працівників, зайнятих на ремонтних роботах;
 • складання заявок на матеріали, запасні частини і устаткування;
 • перевірка забезпеченості робіт матеріалами, запасними частинами, механізмами, робочою силою тощо;
 • складання кошторисів та іншої технічної документації;
 • організація виготовлення запасних частин, деталей та конструкцій;
 • контроль за раціональним використанням механізмів, матеріалів, електроенергії і палива;
 • перевірка комплектності і технічного стану нового обладнання;
 • проведення заходів з організації праці, техніки безпеки і охорони праці;
 • ведення обліку усіх видів ремонтних робіт;
 • підготовка до здачі і участь в прийманні в експлуатацію відремонтованих об'єктів.

2.10. Охорона праці.

2.10.1. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" керівництво виробника повинно забезпечити:

 • безпеку виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;
 • працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;
 • професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганду безпечних методів праці;
 • виконання санітарно-гігієнічних нормативів умов праці та оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;
 • професійний добір виконавців для певних видів робіт.

2.10.2. До організації роботи з охорони праці у виробниках створюються служби охорони праці, які підпорядковуються безпосередньо керівникові підприємства і прирівнюються до основних виробничо-технічних служб.

2.10.3. Служба охорони праці керується у своїй діяльності Законом України "Про охорону праці" ( 2964-12 ), Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), державними міжгалузевими і галузевим актами Державного комітету по нагляду за охороною праці (правилами, стандартами, нормами, інструкціями та іншими документами), чиним Положенням про організацію роботи з управління охороною праці в житлово-комунальному господарстві України, затвердженим Мінжитлокомунгоспом та Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим Держнаглядохоронпраці.

2.10.4. Для привертання уваги працюючих до безпосередньої небезпеки, попередження про можливу небезпеку, а також для доведення до працюючих необхідної інформації з охорони праці у виробниках застосовують сигнальні кольори та знаки безпеки згідно з чинними ГОСТами та відомчими керівними матеріалами, затвердженими Мінжитлокомунгоспом.

2.10.5. Усі нещасні випадки, професійні захворювання і аварії у виробниках підлягають обов'язковому розслідуванню спеціально призначеною комісією та обліку за встановленими формами згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 N 623 ( 623-93-п ).

Коментувати